Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Informació Pressupostària

Conté informació relativa als pressupostos, planificació pressupostària, modificacions, descripció de les principals partides pressupostàries i informació sobre el seu estat d’execució i sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Pressupostos ic-info

DIPUTACIÓ D’ALACANT

2020. Pressupost consolidat de la Diputació d’Alacant any 2020. Aprovat en el Ple de 30 de desembre de 2019.

2020. Aprovació inicial de l’expedient de la 2a modificació de les bases d’execució del pressupost de l’Excma. Diputació d’Alacant. Aprovat en el Ple de 25 de novembre de 2020.

Veure expedient d'aprovació inicial dels Pressupostos 2020
Accedeixi als capítols del pressupost d’ingressos i despeses de la Diputació d’Alacant des de l’any 2002 al següent enllaç enllaç

PRESSUPOSTOS CONSORCIS GRUP LOCAL DIPUTACIÓ D’ALACANT

Aprovació definitiva del Pressupost per a l’exercici 2020 dels consorcis pertanyents al grup local de la Diputació d’Alacant.

Veure expedients d'aprovació inicial dels Pressupostos 2020
Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici 2020 dels consorcis pertanyents al grup local de la Diputació d’Alacant. Aprovat en el Ple de 20 d’abril de 2020.

Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici 2020 dels consorcis pertanyents al grup local de la Diputació d’Alacant. Aprovat en el Ple de 30 de desembre de 2019.

Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici 2020 del consorci pertanyent al grup local de la Diputació d’Alacant. Aprovat en el Ple de 15 de gener de 2020.

Modificacions Pressupostàries 2020 ic-info

DIPUTACIÓ D´ALACANT
Conté les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple de la Corporació d’Alacant.

Modificacions del pressupost a 2020:

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020. Aprovat en el Ple de 25 de novembre de 2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2020. Aprovat en el Ple de 4 de novembre de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2020.

Veure modificacions pressupostàries 2020

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2020. Aprovat en el Ple de 4 de novembre de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2020. Aprovat en el Ple de 7 d´octubre de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2020. Aprovat en el Ple de 9 de setembre de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2020. Aprovat en el Ple de 5 d’agost de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2020. Aprovat en el Ple de 5 d’agost de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2020

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020. Aprovat en el Ple de 5 d’agost de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2020. Aprovat en el Ple de 1 de juliol de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020. Aprovat en el Ple de 3 de juny de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020. Aprovat en el Ple de 22 de maig de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020. Aprovat en el Ple de 20 d’abril de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020.

SECTOR PÚBLIC ADSCRIT O VINCULAT A la DIPUTACIÓ
Conté les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple de la Corporació d’Alacant.

Recopilació modificacions pressupostàries de altres entitats adscrites o vinculades publicades en el Portal de Transparència

Modificacions del pressupost 2020:

INSTITUT ALACANTÍ DE LA FAMÍLIA PEDRO HERRERO

Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 de l’Institut Alacantí de la Família Pedro Herrero. Aprovat en el Ple de 4 de novembre de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020.

CONSORCI PROVINCIAL PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I DE L’ACTIVITAT DE LA MARINA ALTA (CREAMA)

  • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments
Veure modificacions pressupostàries anteriors
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 122/2020 del Consorci Provincial per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat de la Marina Alta (CREAMA). Aprovat en el Ple de 9 de septiembre de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 122/2020.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL BAIX VINALOPÓ

Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 del Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids Urbans del Baix Vinalopó. Aprovat en el Ple de 2 de desembre de 2020.

Veure modificacions pressupostàries anteriors

CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’ALACANT

  • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments
Veure modificacions pressupostàries anteriors
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 12/2020 del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’incendis i Salvament d’Alacant. Aprovat en el Ple de 9 de septiembre de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2020.

Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 348/2020 del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’incendis i Salvament d’Alacant. Aprovat en el Ple de 5 d’agost de 2020.

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 348/2020 del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’incendis i Salvament d’Alacant

CONSORCI PER AL PROVEÏMENT D’AIGÜES I SANEJAMENT DE LA MARINA BAIXA

  • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments
Veure modificacions pressupostàries anteriors
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 del Consorci per al proveïment d’aigües i sanejament de la Marina Baixa. Aprovat en el Ple de 5 d’agost de 2020.

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 del Consorci per al proveïment d’aigües i sanejament de la Marina Baixa

PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE LA COSTA BLANCA

  • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments
Veure modificacions pressupostàries anteriors
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020 del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca. Aprovat en el Ple de 7 d´octubre de 2020.

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020 del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca. Aprovat en el Ple de 1 de juliol de 2020.

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca. Aprovat en el Ple de 3 de juny de 2020.

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

CAIXA DE CRÈDIT PER A COOPERACIÓ

  • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments
Veure modificacions pressupostàries anteriors
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 de l’organisme autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació. Aprovat en el Ple de 5 d’agost de 2020.

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 de l’organisme autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació

Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 de l’organisme autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació. Aprovat en el Ple de 6 de maig de 2020.

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 de l’organisme autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

  • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments
Veure modificacions pressupostàries anteriors
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020 de l’organisme autònom Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Aprovat en el Ple de 5 d’agost de 2020.

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020 de l’organisme autònom Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

Pla Pressupostari a mig termini ic-info

Línies Fonamentals dels Pressupostos ic-info

Execució pressupostària ic-info

La mateixa informació i en els mateixos terminis es remetrà al Ple durant l’exercici 2021. Propera actualització a partir de octubre de 2021.

EXECUCIÓ del pressupost a 30 de SETEMBRE de 2020

Liquidació del pressupost de la Diputació ic-info

Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’u de març de l’exercici següent, de conformitat amb el que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de les Hisendes locals.
La seva aprovació correspon al president de l’entitat local, previ informe d’intervenció.

2019. Informe

Veure liquidacions anteriors
2018. Informe
2017. Informe
2016. Informe
2015. Informe
2014. Informe

Estabilitat pressupostària ic-info

Veure informes anteriors
subir